ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

ก้าวทัน เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

         ในปัจจุบัน เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ในยุคของโลกInternet  การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รุนแรง 

ทำให้การใช้ชีวิตในสังคม มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี


         ดังนั้น ผู้เรียนทุกคนควรจะต้องศึกษาการการใช้งานเทคโนโลยีนั้นๆ อย่างมีจริยธรรม ควรรู้เท่าทัน และปรับตัวที่จะอยู่กับสิ่งใหม่ๆ

 ที่เกิดขึ้นได้

ส่งงานวิชาคอมพิวเตอร์

คำอธิบายแบบฟอร์ม