กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การสร้างองค์ความรู้ขึ้นเองอย่าต่อเนื่อง เป็นคุณสมบัติที่จะต้องพึ่งมีติดตัวในเด็กทุกเพศทุกวัย การทัศนศึกษาเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก ได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน การเรียนรู้ด้วยการเห็นจะทำให้เด็กเกิดความเข้าใจและจดจำในสิ่งที่ได้พบเห็น การที่เด็กได้ออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ด้วยกันจะทำให้เด็กมีประสบการณ์ทางสังคม มีความโอบเอื้อ และมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน