วันไหว้ครู โรงเรียนวนิษา รังสิต ปีการศึกษา 2560

ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา ข้าขอประณตน้อมสักการ บูรพคณาจารย์ ผู้กอปรประโยชน์ศึกษา ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา แก่ข้าในกาลปัจจุบัน ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา ข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์ ด้วยใจนิยมบูชา ขอเดชะกตเวทิตา อีกวิริยะพา ปัญญาให้เกิดแตกฉาน ศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนาน อยู่ในศีลธรรมอันดี ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี แก่ชาติและประเทศไทยเทอญฯ บทเพลงไหว้ครูที่ เราได้ยินคุ้นเคย เป็นสิ่งที่สืบทอดต่อ ๆ กันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย วันนี้ โรงเรียนวนิษา รังสิต จัดพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี และปลูกฝังให้ลูกศิษย์ของโรงเรียนวนิษารังสิต รักและเคารพนับถือ คุณครูทุกท่าน รู้จักความอาวุโส และ ยอมรับประสบการณ์ที่ผ่าน จากคุณครู ถึงแม้ว่าโรงเรียนวนิษา รังสิต จะสร้างให้ลูกศิษย์ของโรงเรียน รู้จักคิด และค้นหาด้วยตนเอง แต่คุณครูของโรงเรียนจะคอยแนะนำ และปลูกฝังแนวคิดเพื่อให้ลูกศิษย์ของโรงเรียน เดินในทางที่ถูกต้อง และมีความสุขกับตัวเอง