กิจกรรมเข้าค่าย Listen...นิ่ง ปีการศึกษา 2560

ต้อนรับเปิดเทอมด้วยรอยยิ้มและความเบิกบาน พร้อมรับกิจกรรมสร้างสรรค์ มุ่งเน้นที่จะสร้างโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ใช้เวลาเริ่มต้นของการเรียนรู้ เติมความรัก สานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน พี่น้อง และคุณครู พร้อมทั้งจัดระบบและวางแผนการเรียนรู้ต่อเนื่องไปตลอดปีสำหรับตนเอง การอยู่ร่วมกันหรือคบค้าสมาคมกัน มักจะมีปัญหาความขัดแย้ง เป็นเรื่องปกติ เพราะในสังคมประกอบด้วยบุคคลหลาย ๆ รูปแบบ มาจากครอบครัวที่ต่างกัน มีพื้นฐานการเลี้ยงดู วัฒนธรรม ประเพณีการศึกษา การใช้ชีวิตตลอดจนนิสัยใจคอที่แตกต่างกัน ดังนั้น ปัญหาหรือความขัดแย้งต่าง ๆ ย่อมเกิดขึ้นอยู่ได้ตลอดเวลา เราก็อาจจะเป็นคนหนึ่งในหลายคน การที่จะเป็นผู้รับฟังที่ดีมีประสิทธิภาพได้นั้น ควรมีการเรียนรู้วิธีการรับฟัง ที่เหมาะสม ฟังให้เป็น ดังนั้นโรงเรียนวนิษาจึงได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมต้อนรับเปิดเทอม ในหัวข้อ “Listen…นิ่ง” หัวใจของคำที่เราได้สัมผัสก็คือคำว่าฟัง การฟังด้วยสติเป็นการฟังอีกมิติหนึ่งที่แตกต่างจากการฟังเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเพียงอย่างเดียว การฟังด้วยสตินั้นอาศัยการบ่มเพาะจิตใจให้สามารถเปิดรับมุมมองของชีวิต ที่แตกต่างหลากหลายได้อย่างปราศจากเงื่อนไข ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ฟังลูก ลูกฟังพ่อแม่ เพื่อนฟังเพื่อน คุณครูฟังนักเรียน นักเรียนฟังคุณครู หรือผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่น การรับฟังดัวยสติจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาใจของผู้ฟังและผู้พูด ทั้งยังมีส่วนช่วยบ่มเพาะจิตใจให้มั่นคงต่อเสียงต่างๆ จนเกิดความเข้าใจความจริงของชีวิตและธรรมชาติ และมีปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังต่อไปนี้ จุดประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการฟังด้วยสติจนเกิดการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม และยั่งยืน 2. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด และการตัดสินใจ