หลักสูตร...

ระดับอนุบาล 

     เรียนรู้อย่างสนุกสนานและเหมาะกับวัย เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านโปรเจคที่เรานำวิธีการของ Reggio Project Approach มาปรับใช้ ซึ่งเป็นวิธีการที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ เด็กๆจะฝึกการทำงานเป็นทีม รู้จักวิธีแก้ปัญหา และทักษะที่สำคัญในการแสวงหาความรู้ศูนย์กลางผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับงานค้นคว้าวิจัยทางการศึกษา การพัฒนาศักยภาพของสมองและความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการ พร้อมกับมีทักษะการคิด การวิเคราะห์ กระบวนการทำงาน ความเป็นตัวของตัวเอง ความเชื่อมั่น ความรักในการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 

ระดับประถมเรา 

     ผสมผสานหลักสูตรแกนกลางการศึกาษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการและเรียนรู้ผ่านโปรเจคที่เรานำวิธีการของ Reggio Project Approach โดยยึดหลักความสอดคล้องของหลักสูตรต่อความต้องการของสังคมในปัจจุบัน มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหา การจัดการ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในเหตุการณ์ประจำวัน เพราะหลักสูตรของเรามุ่งให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มุ่งฝึกปฏิบัติให้รู้จักการทำเป็น คิดเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานสาระ และความเพลิดเพลินอย่างสมดุล ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับงานค้นคว้าวิจัย  ทางการศึกษา การพัฒนาศักยภาพของสมองและความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ทางวิชาการ พร้อมกับมีทักษะการคิด การวิเคราะห์ กระบวนการทำงาน ความเป็น  ตัวของตัวเอง ความเชื่อมั่น ความรักในการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

     นอกจากนี้ เรายังตระหนักดีว่า เมื่อเด็กจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทย จึงมีความสำคัญยิ่งที่เด็กควรมีความเข้าใจความเป็นไทย ปฏิบัติตนภายในวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม แต่ขณะเดียวกันก็มีความแตกฉานในภาษาสากลซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในโลกปัจจุบัน