กิจกรรมปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดอย่างสร้างสรรค์

    โรงเรียนวนิษาได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบปลุกจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ด้วยโรงเรียนวนิษาเป็นโรงเรียนที่เสริมสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการ และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียนมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบปลุกจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ ตรงกับประเด็นที่กรีนพีซกำลังดำเนินการอยู่  โรงเรียนจึงเรียนเชิญท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานกรีนพีซ ประเทศไทยมาบรรยายและทำกิจกรรมให้กลุ่มคุณครูและนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

ด้วยโรงเรียนวนิษาเป็นโรงเรียนที่เสริมสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการ และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียนมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบปลุกจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ ตรงกับประเด็นที่กรีนพีซกำลังดำเนินการอยู่  โรงเรียนจึงเรียนเชิญท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานกรีนพีซ ประเทศไทยมาบรรยายและทำกิจกรรมให้กลุ่มคุณครูและนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559