กำหนดการ / การรับสมัครเรียน

การรับนักเรียน / ระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1 – 3     อายุ 1.8 – 6 ปี  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 อายุ 7 – 12 ปี  

 

หมายเหตุ – นักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าเรียนในทุกระดับชั้นจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และนักเรียน กรุณาติดต่อโรงเรียนเพื่อนัดสอบสัมภาษณ์ล่วงหน้า โทร. 02-5319696 081-3091968