ประชาสัมพันธ์

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559