ประวัติ

        โรงเรียนวนิษาตั้งอยู่เลขที่ ๕๖๙ ซอยรังสิต – นครนายก ๖๐  ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๓ ไร่ ๒ งาน ๓๖๓ ตารางวา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๓ โดยมีนางชุมศรี รักษ์วนิชพงศ์ เป็นผู้ก่อตั้งตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เป็นสถานศึกษาที่เน้นถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างครูกับผู้เรียน ส่งเสริมเสรีภาพในการคิด บรรยากาศการเรียนรู้ท่ามกลางความสุข มีกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับธรรมชาติพัฒนาการ หลักจิตวิทยา การเติบโตของสมอง และความต้องการของเด็ก โดยศึกษาจากทฤษฎี แนวคิดและนวัตกรรมทางการศึกษาต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับ หรือแพร่หลายในต่างประเทศ นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนและบริบทสังคมไทย โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นำมาปรับใช้อย่างโดดเด่น ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง โรงเรียนคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวProject Approach และ ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้นำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้อยู่เสมอ อาทิ การทำ Brain Gymการทำ Mind Map ของ Tony Buizan เป็นต้น