วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

     โรงเรียนวนิษา มุ่งมั่นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพของสมอง มีทักษะกระบวนการคิด มีความสามารถทางภาษา วิชาการและเทคโนโลยี ก้าวสู่ชุมชนโลก ด้วยความมั่นใจ โดยการให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจากครูมืออาชีพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ มีความภาคภูมิใจต่อรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองและความเป็นไทย

               

พันธกิจ

  1. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
  3. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีระบบสาธารณูปโภค ระบบจราจร และระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี
  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร และบุคลากร เพื่อการบริหารจัดการที่ดีและยั่งยืน

 

เป้าหมาย

  1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถ และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนววิถีไทย
  2. ครูได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง
  3. ผู้บริหารมีความตระหนังในบทบาทหน้าที่ ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการที่ดี
  4. โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีแห่งการเรียนรู้ มีแหล่งการเรียนรู้และสื่อที่ทันสมัยและหลากหลายเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 

 

Visitors: 9,810