ปรัชญา / อุดมการณ์

 

                  โรงเรียนวนิษา ได้กำหนดปรัชญาซึ่งถือเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาผู้เรียนไว้ว่า

 

                        “ โตวันโตคืน สดชื่นแจ่มใส ปัญญากว้างไกล หัวใจงดงาม ”

 

                ซึ่งโรงเรียนขอขยายความหมายของปรัชญาดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

     โตวันโตคืน หมายถึง การจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนจะต้องคำนึงถึงการพัฒนาให้ผู้เรียนมีร่างกายเจริญเติบโตสมวัยและสอดคล้องกับพัฒนาการ  มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงใช้ร่างกายอย่างคล่องแคล่ว  ยืดหยุ่น  หลากหลาย และสื่อความหมายได้เหมาะสม

 

     สดชื่นแจ่มใส หมายถึง  การจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีอารมณ์ที่สดชื่น แจ่มใส สนุกสนานในการเรียนรู้ มีแววตาที่พร้อมจะเห็นความสดใหม่ของโลกใบนี้อยู่เสมอเพื่อให้ผู้เรียนนอกจากจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังมีสุขภาพจิตที่ดีสอดคล้องกับการทำงานของสมองซึ่งเมื่อผู้เรียนอยู่ในสภาวะที่มีความสุข สมองจะหลั่งสารเคมีแห่งความสุขช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี

 

     ปัญญากว้างไกล  หมายถึง  การจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนจะต้องคำนึงถึงความงอกงามทางสติปัญญาหลากหลายด้านตามทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้อย่างลุ่มลึกในเรื่องที่ตนสนใจ   รู้เรื่องราวรากเหง้าแห่งความเป็นไทย มีหูตากว้างไกล เปิดรับวิทยาการจากนานาประเทศเพื่อต่อเติมความรู้และความคิด มีความสามารถในทักษะต่าง ๆ ในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) อาทิ ทักษะการแสวงหาข้อมูล การจัดกระทำข้อมูลการนำเสนอข้อมูล และนำความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่มาปรับใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ และการดำรงชีวิตได้อย่างบูรณาการ และเหมาะสม

 

     หัวใจงดงาม หมายถึง การจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนจะต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนมีหัวใจที่งดงาม มีคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับระดับพัฒนาการทางสังคม ใส่ใจต่อการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีจิตใจที่เอื้ออาทรต่อสังคม เปิดกว้าง และ มีความเข้าใจอันดีต่อทุกหลักศาสนา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

Visitors: 9,810