โรงเรียนวนิษาตั้งอยู่เลขที่ ๕๖๙ ซอยรังสิต – นครนายก ๖๐  ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๓ ไร่ ๒ งาน ๓๖๓ ตารางวา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๓ โดยมีนางชุมศรี รักษ์วนิชพงศ์ เป็นผู้ก่อตั้งตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เป็นสถานศึกษาที่เน้นถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างครูกับผู้เรียน ส่งเสริมเสรีภาพในการคิด บรรยากาศการเรียนรู้ท่ามกลางความสุข มีกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับธรรมชาติพัฒนาการ หลักจิตวิทยา การเติบโตของสมอง และความต้องการของเด็ก โดยศึกษาจากทฤษฎี แนวคิดและนวัตกรรมทางการศึกษาต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับ หรือแพร่หลายในต่างประเทศ นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนและบริบทสังคมไทย โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นำมาปรับใช้อย่างโดดเด่น ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง โรงเรียนคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวProject Approach และ ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้นำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้อยู่เสมอ อาทิ การทำ Brain Gymการทำ Mind Map ของ Tony Buizan เป็นต้น

 

วิสัยทัศน์

     โรงเรียนวนิษา มุ่งมั่นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพของสมอง มีทักษะกระบวนการคิด มีความสามารถทางภาษา วิชาการและเทคโนโลยี ก้าวสู่ชุมชนโลก ด้วยความมั่นใจ โดยการให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจากครูมืออาชีพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ มีความภาคภูมิใจต่อรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองและความเป็นไทย

               

พันธกิจ

  1. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
  3. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีระบบสาธารณูปโภค ระบบจราจร และระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี
  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร และบุคลากร เพื่อการบริหารจัดการที่ดีและยั่งยืน

 

เป้าหมาย

  1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถ และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนววิถีไทย
  2. ครูได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง
  3. ผู้บริหารมีความตระหนังในบทบาทหน้าที่ ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการที่ดี
  4. โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีแห่งการเรียนรู้ มีแหล่งการเรียนรู้และสื่อที่ทันสมัยและหลากหลายเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง