โรงเรียนวนิษาตั้งอยู่เลขที่ ๕๖๙ ซอยรังสิต – นครนายก ๖๐  ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๓ ไร่ ๒ งาน ๓๖๓ ตารางวา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๓ โดยมีนางชุมศรี รักษ์วนิชพงศ์ เป็นผู้ก่อตั้งตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เป็นสถานศึกษาที่เน้นถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างครูกับผู้เรียน ส่งเสริมเสรีภาพในการคิด บรรยากาศการเรียนรู้ท่ามกลางความสุข มีกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับธรรมชาติพัฒนาการ หลักจิตวิทยา การเติบโตของสมอง และความต้องการของเด็ก โดยศึกษาจากทฤษฎี แนวคิดและนวัตกรรมทางการศึกษาต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับ หรือแพร่หลายในต่างประเทศ นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนและบริบทสังคมไทย โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นำมาปรับใช้อย่างโดดเด่น ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง โรงเรียนคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวProject Approach และ ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้นำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้อยู่เสมอ อาทิ การทำ Brain Gymการทำ Mind Map ของ Tony Buizan เป็นต้น

 

โรงเรียนวนิษา ได้กำหนดปรัชญาซึ่งถือเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาผู้เรียนไว้ว่า

 
 “ โตวันโตคืน สดชื่นแจ่มใส ปัญญากว้างไกล หัวใจงดงาม ”

 

                ซึ่งโรงเรียนขอขยายความหมายของปรัชญาดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

     โตวันโตคืน หมายถึง การจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนจะต้องคำนึงถึงการพัฒนาให้ผู้เรียนมีร่างกายเจริญเติบโตสมวัยและสอดคล้องกับพัฒนาการ  มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงใช้ร่างกายอย่างคล่องแคล่ว  ยืดหยุ่น  หลากหลาย และสื่อความหมายได้เหมาะสม

 

     สดชื่นแจ่มใส หมายถึง  การจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีอารมณ์ที่สดชื่น แจ่มใส สนุกสนานในการเรียนรู้ มีแววตาที่พร้อมจะเห็นความสดใหม่ของโลกใบนี้อยู่เสมอเพื่อให้ผู้เรียนนอกจากจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังมีสุขภาพจิตที่ดีสอดคล้องกับการทำงานของสมองซึ่งเมื่อผู้เรียนอยู่ในสภาวะที่มีความสุข สมองจะหลั่งสารเคมีแห่งความสุขช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี

 

     ปัญญากว้างไกล  หมายถึง  การจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนจะต้องคำนึงถึงความงอกงามทางสติปัญญาหลากหลายด้านตามทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้อย่างลุ่มลึกในเรื่องที่ตนสนใจ   รู้เรื่องราวรากเหง้าแห่งความเป็นไทย มีหูตากว้างไกล เปิดรับวิทยาการจากนานาประเทศเพื่อต่อเติมความรู้และความคิด มีความสามารถในทักษะต่าง ๆ ในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) อาทิ ทักษะการแสวงหาข้อมูล การจัดกระทำข้อมูลการนำเสนอข้อมูล และนำความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่มาปรับใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ และการดำรงชีวิตได้อย่างบูรณาการ และเหมาะสม

 

     หัวใจงดงาม หมายถึง การจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนจะต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนมีหัวใจที่งดงาม มีคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับระดับพัฒนาการทางสังคม ใส่ใจต่อการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีจิตใจที่เอื้ออาทรต่อสังคม เปิดกว้าง และ มีความเข้าใจอันดีต่อทุกหลักศาสนา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์

     โรงเรียนวนิษา มุ่งมั่นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพของสมอง มีทักษะกระบวนการคิด มีความสามารถทางภาษา วิชาการและเทคโนโลยี ก้าวสู่ชุมชนโลก ด้วยความมั่นใจ โดยการให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจากครูมืออาชีพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ มีความภาคภูมิใจต่อรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองและความเป็นไทย

               

พันธกิจ

  1. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
  3. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีระบบสาธารณูปโภค ระบบจราจร และระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี
  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร และบุคลากร เพื่อการบริหารจัดการที่ดีและยั่งยืน

 

เป้าหมาย

  1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถ และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนววิถีไทย
  2. ครูได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง
  3. ผู้บริหารมีความตระหนังในบทบาทหน้าที่ ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการที่ดี
  4. โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีแห่งการเรียนรู้ มีแหล่งการเรียนรู้และสื่อที่ทันสมัยและหลากหลายเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง