• ปฏิทินการศึกษา
    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

  • ประมวลภาพและรายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสปการณ์ของนักเรียน ประจำแต่ละปีการศึกษาของทางโรงเรียนวนิษา

  • หลักสูตรโรงเรียนมุ่งเน้นการฝึกฝนทักษะกระบวนการคิด และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเหมาะสม ผสมผสานสาระ และความเพลิดเพลินอย่างสมดุล

  • ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
    จดหมายข่าว ของโรงเรียนวนิษา

Visitors: 9,810